Phone

+ 94 768 517 838

+ 94 762 098 120

Address

NO. 76/12, 4TH LANE, KANDAHENAWATTHA

PANNIPITIYA, SRI LANKA

Email

info@malshanrentacar.com

support@malshanrentacar.com